Statutarna komisija tumači Statut i druga opšta akta Stranke.  Statutarna komisija priprema predlog izmena i dopuna Statuta i drugih opštih akata Stranke. Na zahtev organa Stranke, ili po sopstvenoj inicijativi, daje mišljenje o usklađenosti odluka svih organa sa Statutom Stranke, izuzev organa koje bira Kongres. Konačnu odluku o mišljenju Statutarne komisije donosi Glavni odbor. Statutarna komisija ima pet članova i oni ne mogu istovremeno biti i članovi Nadzornog odbora Stranke. Statutarna komisija donosi Poslovnik o svom radu.