Vyhlásenie o sociálnej spravodlivosti

My, sociálni demokrati Republiky Srbsko,

– Pochádzajúc od rodovej rovnosti a práva každého na rovnaké príležitosti a život hodný človeka
– Zdôrazňujúc  na večnú starostlivosť o ľudské hodnoty, solidaritu a priateľstvo medzi  ľuďmi  a národmi,
– Uvedomujúc si zmeny vo svete, spôsobené globálnou hospodárskou krízou
– uznávajúc  problémy a potreby, ktoré existujú v Republike Srbsko
– potvrdzujúc  svoj záväzok, aby sme vybudovali  humánnejšiu  spoločnosť rovnakých príležitostí

schvaľujeme

Vyhlásenie  o sociálnej spravodlivosti

A) Večná je pravda, že každé ľudské spoločenstvo, a najmä štát, nemôže byť stabilné a efektívne, ak sa v ňom  zaobchádza nespravodlivo. Pre každú osobu, spravodlivosť je hodnota, ktorá zhromažďuje  a sila, ktorá inšpiruje. Preto je  spravodlivosť  základom a príčinou existencie štátu, ako aj podmienkou jeho  stability.

B) Poradie pravdy, ktoré by štát mal zabezpečiť  znamená pre jeho občanov žiť v slobode, šťastí a ctnosti. Za každú osobu, sloboda, rovnosť, proporčné rozdelenie spoločenského bohatstva, rešpekt, solidarita a rovnosť šancí a hodnôt sú  základné hodnoty a princípy spravodlivosti. Preto, podľa nášho názoru, neexistuje spravodlivosť, pokiaľ to nezahŕňa všetky zložky spoločnosti, ak nie je sociálna.

V) Štát nie je metafyzická kategória. Ide o súbor obyčajných ľudí, zamestnaných v organizovaných inštitúciách s pevnými pravidlami správania, zvolených v spoločnosti k ochrane záujmov spoločnosti ako celku – vo všetkých jeho častiach, každého jednotlivca. Cieľom štátu, ako organizovanej súčasti spoločnosti, musí byť všeobecné dobro. Pretože pravda neexistuje pokiaľ nezahŕňa všetky segmenty spoločnosti,  ak nie je sociálna, sociálne rozdiely by mali byť stále menšie a môžu byť  odôvodnené, a prijaté iba v prípade, ak sú založené na vzájomnej výhodnosti. Preto, proporčné rozdelenie spoločenského bohatstva, ktoré vláda môže uskutočniť má význam zabezpečovania spravodlivosti v spoločnosti a zahŕňa právo a príležitosť pre všetkých, zvlášť tých, ktorí sa nie svojvoľne  našli  na dne spoločenského rebríčka,aby  jedli, obliekali sa, bývali, vykurovali, liečili a školili.

G) Srbsko ako štát svoju  silu má čerpať z princípov spravodlivosti. Usilie o sociálnu spravodlivosť a výstavbu humánnej spoločnosti rovnakých príležitostí v našej krajine si vyžaduje zapojenie rozumných, poctivých a pracujúcich ľudí. Spoločnosť  sociálnej spravodlivosti môžu vytvárať len  tí, ktorí rozumejú  a rešpektujú  jej význam, a ktorí vytrvávajú v práci pre spoločné dobro.

Každému  dobre zmýšľajúcemu-človeku, je jasné, že sociálna spravodlivosť sa dosiahne zodpovednosťou vo verejných záležitostiach a starostlivosťou pre ľudí. Preto, v Srbsku snažiť sa  o sociálnu spravodlivosť znamená snažiť sa o politiku s ľudskou tvárou, vlastne boj o práva pracujúcich, vykonávanie sociálneho zabezpečenia a starostlivosti o nezamestnaných, uznávanie dôchodcov, dôstojnejšie postavenie strednej vrstvy, rovnosť  žien, a spravodlivú účasť marginalizovaných a zraniteľných skupín v procese rozhodovania.
Srbsko potrebuje zásadnú zmenu, čo znamená porozumenie, že verejný úrad je nevyhnutne dočasný,  že vláda sama sebe nie je cieľom, že nemôže byť považovaná za výsadu alebo odmenu, ale povinnosť, ktorú musia vykonávať tí, ktorým sú ľudia na prvom mieste.

Zodpovednosťou  vo verejných záležitostiach sa vytvárajú  podmienky, ktoré umožňujú zamestnanosť, rozvoj sociálnej ochrany, ktorá sa nevzťahuje na lenivosť, rozšírenie sociálneho zabezpečenia a zabezpečenie spravodlivej mzdy, zo  zdravými  a bezpečnými  pracovnými podmienkami.

My, socialni demokrati Srbska, chceme odstrániť nespravodlivosť ktorú predstavuje veľký rozdiel  medzi “mať” a “nemať”.Zaviazali sme sa k takej redistribučnej úlohe štátu, ktorý zaistí rovnosť príležitostí. Už aj chudobný štát, ako čo je náš musí nájsť mechanizmy, ktoré umožnia, aby aj tí, ktorý su znevýhodnení, dostali svoju šancu, aby  pomohli sami sebe a aj spoločnosti.

D) Základom na dosiahnutie sociálnej spravodlivosti v Srbsku je rešpekt a kompromis, ktorý umožňuje sociálny dialóg. Sme toho názoru, že sociálny dialóg medzi všetkými sociálnymi aktérmi je kľúčovo dôležitý pre budovanie lepšej a humánnejšej spoločnosti. Preto vyzývame všetkých tých, ktorí  zodpovedne pristupujú  k verejným záležitostiam, (najmä odbory), že dialógom a rešpektom dosiahneme  kompromisné rozhodnutia, ktoré budú v záujme pracovníkov, dôchodcov, žien, nezamestnaných, sociálne znevýhodnených, členov zraniteľných a znevýhodnených skupín, a budeme  budovať spolu spoločnosť, v ktorej su ľudia na prvom mieste.

Vyzývame Vás, aby nám ľudia boli na prvom mieste!

Sociálno-demokratická strana Srbska,  rešpektujúc  zásady, na ktorých bola založená – zásady rovnosti, slobody, solidarity a sociálnej spravodlivosti – za deň svojej strany vyhlasuje  20. február, Deň sociálnej spravodlivosti!