Nyilatkozat a szociális jogokról
Mi, a Szerb Köztársaság szociáldemokratái,
– a polgári egyenlőség elvéből, s mindenekelőtt valamennyiünk esélyegyenlőségre és emberhez méltó életre való jogából kiindulva,
– továbbá az emberekről való gondoskodást, s a közösségek és népek közötti barátság és szolidaritás ápolását szem előtt tartva,
– valamint a világméretű gazdasági válság áldatlan következményeinek meg
– a Szerb Köztársaságban létező gondoknak és igényeknek az ismeretében
– teljes elszántsággal egy humánusabb és szolidárisabb társadalom építésére törekszünk és a következő

SZOCIÁLIS JOGOKRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATOT
hozzuk:
A) Való igaz, hogy hosszú távon egyetlen emberi közösség illetve állam sem tartható fenn, amennyiben jogtiprás folyik benne. Az igazságszolgáltatás olyan érték és összetartó erő, amely valamennyiünkre ösztönzőleg hat. Ezért egy-egy államnak a jogrendszer tiszteletben tartására kell alapoznia, hiszen az fennmaradásának is alapfeltétele.
B)Valódi jogállamban szavatolni kell a polgárok szabadságát, boldogulását és biztonságát, hiszen az emberi jogok tiszteletbentartását olyan értéknek tartják, mely egyenjogúságot, térsadalmi elismerést, szolidaritást, esélyegyenlőséget, biztosít, valamint a közjavak arányos elosztását szavatolja számukra. Ezért szerintünk nem létezik igazság-jog, amennyiben az antiszociális és nem terjed ki a társadalom minden szintjére.

C) Az állam nem metafizikai kategória. Szervezett intézményeiben meghatározott viselkedési szabályok szerint szavazással megválasztott egyének tevékenykednek a közösség egészének és az azt alkotó polgároknak az érdekeit szem előtt tartva. Szervezett társadalmi közösségként az állam az általános jólét megteremtésére összpontosít. Igazság nem létezik, amennyiben nem vonatkoztatják minden társadalmi rétegre, tehát ha közösségellenes és nem a társadalmi különbségek felszámolására irányul. A jogrendszer csak akkor fogadható el, ha közösségi érdekeket vesz figyelembe. Mivel a közjavak arányos elosztását csak az állam képes végrehajtani, kiemelkedő szerepe van a igazságos társadalom kialakításában, melyben szavatolni kell a jogérvényesítést mindenki számára, különös tekintettel azokra, akik nem a saját hibájukból csúsztak a társadalmi ranglétra legaljára, hogy ők is kielégíthessék étkezési, ruházkodási, lakhatási szükségleteiket, továbbá élhessenek betegbiztosításra és iskoláztatásra való jogukkal.
D) A Szerb állam csak a következetes jogérvényesítésből merítheti erejét. Hazánkban a szociális igazságosság, az esélyegyenlőség elveinek a tiszteletbentartása és az emberibb társadalom kiépítése érdekében bölcs , becsületes és dolgos emberekre van szükség. Igazságos társadalmat csak azok hozhatnak létre, akik becsülik az említett értékeket és akik kitartóak a közjó érdekében kifejtett munkájukban.
Minden jószándékú ember előtt világos, hogy a szociális igazságosság csak a közfeladatok felelősségteljes végzésével és az emberekkel való törődéssel érhető el. Ez azt jelenti, hogy emberközeli politizálásra kell törekedni Szerbiában, harcolni a munkavállalók jogaiért, szükséges megteremteni a szociális biztonságot, gondoskodni a munkanélküliekről, érvényre juttatni a nyugdíjasok megbecsülését, a középosztálynak méltó státust biztosítani, szavatolni a női egyenjogúságot, és a társadalom peremére szorult, jogsérült rétegek részvételét a döntéshozatalban. Szerbiának lényegi változásokra van szüksége, amikoris végre felfogjuk, hogy a társadalmi tisztségek nem örökérvényűek, hogy a hatalom nem önmagáért létezik, ezért nem tekinthető sem kiváltságnak , sem jutalomnak, hanem kötelességnek, melynek végzését olyan emberekre kell bízni, akik mindenekelőtt a nép érdekeit tartják szem előtt. A közfeladatok felelősségteljes végzésével megteremthetőek a foglalkoztatottságnövelés feltételei, javítható a dolgozók társadalombiztosítása, meg a szociális biztonság szintje és szavatolható számukra a tisztességes kereset, továbbá a biztonságos munkafeltételek.
Mi Szerbiai Demokraták szeretnénk eltörölni az igazságtalanságot, felszámolni a „van” és a „nincs” között tétongó szakadékot. Arra törekszünk, hogy az állam szerepet játszon az esélyegyenlőség megtermtésében. Még egy olyan szegény országban is, mint amilyen a miénk, módot kell rá találni, hogy a hátrányos helyzetűeknek ugyancsak legyen esélyük segíteni önmagukon és a társadalmon.
E) A szociális igazság megvalósítása Szerbiában toleranciát és egyeztetést feltételez, folyamatosan társadalmi párbeszédet igényel. Szerintünk az emberközpontúbb közösség kiépítése érdekében kulcsfontosságú szerepe van az olyan dialógusnak, melyben a társadalom minden szereplője részt vesz. Ezért felszólítjuk mindazokat, akik felelőséggel viszonyulnak a közmegbízatásokhoz, különösen a szakszervezeteket, hogy tárgyalások útján jussunk el a kompromisszumos megoldásokhoz, s ezáltal érvényre juttassuk a munkások, nyugdíjasok, nők, munkanélküliek, társadalmilag kirekesztettek, valamint a jogsérült meg társadalom peremére szorultak érdekeit, s közösen alakítsunk ki emberközpontú társadalmat. Felkérjük hát Önöket, hogy az említett szempontokat követve ugyancsak az embert részesítsék előnyben.