Glavni odbor je najviši organ odlučivanja Stranke u periodu između dva Kongresa.

Glavni odbor broji 250 članova u stalnom sastavu. Članove Glavnog odbora bira Kongres stranke, s tim što jedan broj mesta može ostati upražnjen i popunjen odlukom Glavnog odbora o kooptiranju članova Glavnog odbora, koje se vrši na predlog predsednika Stranke.

Popunjavanje Glavnog odbora može se obaviti u više navrata. Do popune Glavnog odbora sa punim brojem članova u stalnom sastavu, Glavni odbor punovažno odlučuje sa trenutnim brojem članova, tako da se kvorum za rad utvrđuje na osnovu tog trenutnog broja članova. Nadležnost Glavnog odbora

Stalni sastav Glavnog odbora:

1. utvrđuje pravce i ciljeve političke aktivnosti između dva kongresa, prati njihovo ostvarivanje i za to odgovara Kongresu;
2. predlaže Kongresu izmene i dopune Programa i Statuta Stranke;
3. predlaže Kongresu kandidata za Predsednika Stranke polazeći od inicijativa organizacija ili organa Stranke;
4. na predlog Predsednika Stranke bira potpredsednike Stranke, predsednika Političkog saveta i generalnog sekretara;
5. na predlog Predsednika Stranke verifikuje sastav Predsedništva;
6. na predlog Predsednika Stranke bira Izvršni odbor;
7. donosi odluku o učešću na izborima;

8. Donosi odluku o savezu i koalicijama na republičkom nivou na predlog Predsedništva Stranke
9. usvaja Izborni program Stranke;
10. odlučuje o obrazovanju stranačkog glasila, imenuje predsednika i članove Izdavačkog saveta i glavnog i odgovornog urednika;
11. na predlog predsednika Stranke, u periodu između dva kongresa bira članove Glavnog odbora do punog broja članova stalnog sastava;
12. može, posebnom odlukom, pojedina svoja ovlašćenja preneti na Predsednika Stranke, Predsedništvo ili Izvršni odbor Stranke;
13. na predlog Predsednika formira Odbor za pripremu Kongresa;
14. donosi Poslovnik o svom radu;
15. vrši i druge poslove koji su mu ovim statutom stavljeni u nadležnost;
16. donosi odluku o prestanku rada Stranke.

Glavnim odborom predsedava Predsednik Stranke, a u slučaju njegove odsutnosti, jedan od potpredsednika koga ovlasti Predsednik. Glavni odbor se sastaje po potrebi. Glavni odbor najmanje jedanput godišnje razmatra ostvarivanje Programa Stranke. Glavni odbor saziva Predsednik Stranke, samoinicijativno ili na predlog Predsedništva ili Izvršnog odbora. Glavni odbor se obavezno saziva i na predlog trećine članova Glavnog odbora ili trećine opštinskih odbora.

Pored stalnog sastava, Glavni odbor ima i prošireni sastav. Prošireni sastav čine predsednici opštinskih, gradskih, regionalnih i pokrajinskih odbora, predsednici foruma žena i foruma mladih. Predsednik Stranke, u zavisnosti od pitanja o kojima se raspravlja, odlučuje o tome da li će sazvati Glavni odbor u stalnom ili u proširenom sastavu. Rad Glavnog odbora u proširenom sastavu reguliše se posebnim odredbama Poslovnika o radu Glavnog odbora.